·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

Criteris d'avaluació del Treball de Recerca

Ítems avaluatius dels diferents apartats:

AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT (20%):

 • Grau d'assistència a les reunions amb el tutor/a.
 • Grau de compliment dels acords i assoliments de les tasques.
 • Grau de responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.
 • Grau de planificació i temporalització de la feina d'acord amb els objectius plantejats.
 • Capacitat de selecció de les fonts d'informació i d'accés a fonts diversificades i contrastades.

AVALUACIÓ DEL DOSSIER (50%):

 • Presentació del dossier (5%):
  • Grau de compressió, claretat, brevetat, suggestivitat i representativitat del títol i subtítol conforme el tema del treball:
   • És necessari l'existència d'un subtítol.
  • Presentació de l'índex amb les pàgines dels capítols, subapartats i annexos i de la numeració dels capítols i subapartats del cos del treball:
   • Els apartats i subapartats del treball han de quedar clarament diferenciats mitjançant la utilització d'espais i una jerarquització coherent que ha de mantenir‐se a tot el treball.
  • Presentació dels marges de les pàgines i text justificat per tots dos marges:
   • Marges de pàgina: esquerre 3 cms, dret 3 cms, superior 2,5 cms, inferior 2,5 cms.
   • Text justificat: cal marge esquerre i dret.
   • Fulls format A4.
  • Grau d'agradabilitat i homogeneïtat del tipus de lletra i la seva mida a tota la redacció:
   • Ús d'una sola família de lletres: Cambria o Calibri, o en el seu defecte, Arial o Verdana.
   • El text s'escriu a 12 punts, els títols amb 14 o 16, i les notes a peu de pàgina a 10 punts, els comentaris de les il·lustracions i figures s'escriuen amb 9 o 10 punts.
  • Grau d'agradabilitat i homogeneïtat dels paràgrafs a tota la redacció:
   • L'espai entre línies (interlineat) del text he de ser de 1,5.
   • Els paràgrafs han d'anar separats per un espai.
   • Mai una pàgina finalitzarà amb la primera línia d'un paràgraf ni amb el títol d'un text que comenci a l'altre full.
  • Presentació de la numeració de les pàgines i el nombre de pàgines:
   • Les pàgines s'han de numerar correlativament, a la part inferior de la pàgina i amb números àrabs (1,2,3...).
   • La numeració s'imprimeix a partir de les pàgines de l'índex (la portada no ha d'estar numerada).
   • El nombre de pàgines ha de ser entre 30 i 50 (sense incloure els annexos).
 • Estructura del dossier (5%):
  • Grau d'existència de portada, índex de figures i taules, agraïments, introducció, cos del treball, conclusions, bibliografia i annexos.
  • Grau d'estructuració de l'índex de figures i de taules amb numeració i indicació de la font (si és pròpia o no).
  • Grau d'estructuració del cos del treball en capítols amb una part teòrica i pràctica clarament definides i equilibrades.
  • Presentació de cites textuals entre cometes amb indicació de la font amb una nota a peu de pàgina:
   • Amb text llarg cal reducció del marge esquerre i de l'espai interlineal.
 • Redacció i ortografia del dossier (20%)
  • Grau d'atractivitat en la redacció de la introducció, perquè convidi a la lectura de la resta de la memòria escrita i fer-se una idea del contingut, la magnitud i el valor del treball.
  • Grau de no utilització d'expressions sobrecarregades, frases excessivament llargues i l'ús d'una sintaxi lineal (subjecte+verb+objecte).
  • Grau d'utilització idònia dels connectors o organitzadors textuals.
  • Grau de correcció formal ortogràfica:
   • Ús d'accents ortogràfics, sense castellanismes o vulgarismes.
  • Grau de correcció formal gramatical:
   • Ús de la tercera persona, anomenada impersonal, o primera persona del plural.
  • Ús correcte de vocabulari específic.
 • Continguts del dossier (60%):
  • Grau d'originalitat, dificultat i actualitat del tema investigat.
  • Capacitat d'explicació de la motivació en la tria del tema del treball, els objectius i la coherència en la metodologia emprada per assolir-los a la Introducció:
   • Formulació d'hipòtesi o qüestió a investigar, objectius i metodologia (Introducció).
  • Grau de domini del contingut:
   • Si la redacció és una copia literal o una paràfrasi de les fonts, és molt literal, no reflecteix cap nivell de processament de la informació.
   • A vegades, la redacció mostra una certa capacitat de síntesi a la vegada que hi ha parts més literals, mostra un cert nivell de processament de la informació encara que millorable.
   • Ho ideal és una redacció que demostri capacitat de síntesi i domini del contingut, i un bon nivell de processament de la informació.
  • Capacitat de selecció, adequació, anàlisi, síntesi i comparació de la informació consultada al tema plantejat:
   • Cal que la informació cercada sigui important, precisa, treballada amb prou aprofundiment i adequada per a la recerca.
   • Cal que es presenti iniciativa en l'establiment de les línies de desenvolupament del treball després la primera aproximació bibliogràfica.
   • Capacitat de replantejar la hipòtesi o els objectius d'acord amb les informacions obtingudes durant la recerca.
   • Grau d'autonomia i iniciativa per fer front als problemes derivats de la recerca.
  • Grau d'ús d'il·lustracions, taules, mapes conceptuals i línies temporals:
   • L'ús d'aquestes eines afavoreix l'exposició de la informació relativa al tema objecte del treball a la part teòrica.
  • Capacitat d'expressar de forma ordenada i coherent el procés d'investigació:
   • Grau de desenvolupament del contingut per donar resposta a la hipòtesi.
   • La cohesió entre les diferents seccions, és a dir, l'existència d'un fil conductor al llarg del treball i l'adequació de les teories amb els objectius, els quals han de ser viables i clars.
  • Grau d'ús d'eines d'investigació:
   • Utilització d'entrevistes (presentació, preguntes i respostes i conclusions), enquestes (preguntes, gràfics i conclusions), gràfics de dispersió (taules, gràfics i anàlisi de dades) i/o disseny d'un model per assolir els objectius.
 • Conclusions del dossier (5%):
  • Presentació dels resultats com a resposta a la hipòtesi o qüestió plantejada en la recerca:
   • La relació entre la hipòtesi plantejada i els resultats obtinguts tant els positius com els negatius, així com, els quantitatius (gràfics i taules) o qualitatius (entrevistes).
  • Capacitat d'analitzar, sintetitzar, comparar i valorar críticament la informació recollida:
   • L'extensió adient de les conclusions (mínim 1 full) amb el resum de les deduccions fetes en el transcurs del treball i les dificultats en la recerca de la informació i la metodologia emprada.
  • Capacitat d'aportar conclusions personals:
   • La capacitat d'aportar possibles millores en la metodologia, errors comesos en la recollida de dades o d'un mal enfocament del treball i suggeriments de noves vies de recerca sobre estudiat.
 • Bibliografia del dossier (5%):
  • Grau de classificació per obres generals, articles de premsa, webs, etc:
  • Presentació de referències bibliogràfiques:
   • Les referències bibliogràfiques ordenades alfabèticament segons el cognom dels autors/es, actualitzades i detallades adequadament segons sigui un llibre, article o web.

AVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ORAL (30%):

 • Capacitat d'expressió oral amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic:
  • La precisió és un altre element clau que fa que l'exposició sigui comprensible, perquè la dota del significat correcte: el mot just per expressar la idea apropiada.
  • La presència de mots buits de significat o amb un sentit massa ampli dificulta la precisió.
 • Grau d'exposició oral dels resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa:
  • Una bona exposició ha de partir d'un punt per arribar a un de final.
  • La claredat persegueix la comprensió absoluta del discurs sense demanar un esforç excessiu al destinatari.
  • El temps de la defensa oral ha de ser de 20 minuts.
 • Capacitat de combinació i sincronització dels codis del llenguatge verbal i no verbal:
  • La capacitat per modular la veu, dominar elements mímics, el moviment de les mans i el cos, els gestos, i aprendre a evitar ganyotes i tics nerviosos.
 • Grau d'utilització de les TIC i els MAV durant el procés presentació dels resultats:
  • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i mitjans audiovisuals (MAV) fan referència a aplicacions com: PowerPoint, Prezi, Emaze, ...